sinema

UE, PALOP ho Timor-Leste lansa konkursu kurta-metrajen sira iha Maputo

SAPO TL, 16 de fevereiru de 2017

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Uniaun Europeia (UE), Nasaun Afrikanu sira ho Lian Portugeza (PALOP) ho Timor-Leste lansa ona, iha loron-kinta ne'e, konkursu ida kurta-metrajen nian ne'ebé sei hili realizadór na'in neen hodi fahe experiénsia sira iha rezidénsia artístiku ida iha Maputo.

"Hanesan inisiativu ida importante tebes ba PALOP, hodi insentivu sinema iha nasaun sira ne'e, ne'ebé sei hanesan ki'ik tebes", deklara hosi João Ribeiro, sineasta mosambikanu no hanesan kordenadór ida hosi inisiativa ne'ebé ko'alia durante lansamentu projetu nian ne'ebé mosu iha ámbitu hosi komemorasaun ba tinan 25 hosi koperasaun rejional UE-PALOP ho TL.

Realizadór sira hosi serbisu neen ne'ebé sei hili sei partisipa iha formasaun ida iha rezidénsia artístiku ida iha Maputo, hodi fahe experiénsia no hadi'a sira nia produsaun sira, iha prosesu ida ne'ebé sei hetan kolaborasaun hosi Institutu Nasional Audiovizual no Sinema Mosambike nian.

Ba João Ribeiro, inisiativa ne'e la'ós de'it hanesan oportunidade ida hodi fahe experiénsia maibé mós sei bele fahe realidade sira ne'ebé la hanesan, iha kontaktu ida ne'ebé sei halibur povu sira ne'ebé, maski mai hosi realidade ne'ebé la hanesan, fahe lasu istóriku sira.

"Ne'e la'ós de'it inisiativu ida hosi insentivu finanseiru, nia permiti atu sineasta frekuenta uma ida no iha asesu ba instrumentu oioin ne'ebé importante iha nia kareira", refere hosi João Ribeiro, hodi hatete katak vantajen prinsipal ia maka kriasaun ba rede kontaktu sira ne'ebé sei bele halo ba joven sineasta sira.

Embaixador UE nian, Sven von Burgsdorff, hatete ona kata apoiu ba kultura entre PALOP sai daudaun hanesan prioridade ida iha Áfrika iha programa sira hosi nia organizasaun no, aleinde fó valor ba produsaun artístiku hosi kontinente, aposta ba projetu sira ne'e sei loke fatin ba jerasaun empregu nian.

"Inisiativa sei kontribui mós hodi harii identidade hanesan ida entre nasaun integrante sira", hatete hosi diplomata hodi repete fali kona-ba abertura UE nian hodi kopera ho projetu sira ne'ebé insentiva gostu ba kultura entre nasaun afrikanu sira.

Aleinde konkursu ba kurta-metrajen sira no hosi rezidénsia artístiku, organizador sira hosi projetu hakarak halo konferénsia sientífiku ida hodi debate dezafiu sira hosi sinema nian iha PALOP.

ho Lusa

komentáriu sira