moris di'ak

Teste foun raan nian detekta lalais tuberkuloze no efikásiu liu

SAPO TL, 28 de marsu de 2017

  • Foto@ STR /EPA

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Diagnóstiku ba tuberkuloze bele sai lalais liu no iha konfiansa liu ho teste foun raan nian hodi bele hetan moras ne'ebé iha tinan 200 ikus ne'e halo ona ema biliaun resin mate.

Investigasaun hosi akadémiku sira hosi Arizona, Texas ho Washington uza nanomedisina, ne'ebé hakarak evita diagnóstiku sira ne'ebé sala ho baze iha métodu atual sira, ne'ebé ho baze iha análize ba expetorasaun, kultura raan nian no biópsia invazivu ba pulmaun no ba sistema linfátiku nian.

"Rezultadu sira ne'e bele hanesan falsu negativu sira no, aleinde ne'e, bele demora loron barak hodi iha konfirmasaun" moras nian, ne'ebé nia tratamentu tenki hahú lalais tebes", afirma hosi Tony Hu, hosi universidade Arizona.

Métodu foun konsege sukat gravidade hosi infesaun ne'ebé deteta nia prezensa iha raan hosi kuantidade mínimu hosi proteina rua ne'ebé maka baktéria sira tuberkuloze nian produs durante infesaun ativu sira.

Maski tinan-tinan gasta euro biliaun resin hodi kuida ema sira ne'ebé moras no evita infesaun sira, tuberkuloze kontinua hanesan moras ida ho risku aas tebes ba saúde mundial nian, kalkula katak bele ezisti iha 1/3 hosi populasaun mundial.

Tinan-tinan, ema millaun sanulu hetan moras ne'e no kuaze millaun rua mate tanba moras ne'e, haktuir hosi Organizasaun Mundial Saúde nian.

Responsável sira ba investigasaun nian hakarak agora koko hodi haree katak nia métodu adapta ba moras sira seluk no kandidata ba teste klíniku sira iha luta hasoru tuberkuloze.

ho Lusa

komentáriu sira