moris di'ak

OMS: Timor-leste hanesan nasaun ida hosi nasaun lima ne'ebé reporta kazu zero Malária nian iha 2018

SAPO TL, 27 de juñu de 2019

  • EPA@ Piyal Adhikary

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Timor-Leste hanesan nasaun ida hosi nasaun lima ne'ebé iha tinan 2018 no ba dala uluk la reporta kazu ruma malária nian durante tinan ida nia laran, haktuir hosi Organizasaun Mundial Saúde (OMS) nian.

Informasaun ne'e fó sai iha relatóriu foun hosi E-Iniciativa 2020, hahú iha tinan 2016 no ne'ebé halibur nasaun hamutuk 21 iha rejiaun lima ne'ebé reforsa ona nia esforsu sira hodi halakon total malária to'o tinan 2020.

Aleinde Timor-Leste, Iraun ho Malázia reporta mós ba dala uluk kazu zero durante tinan ida nia laran ho Xina ho El Salvador reporta kazu zero ba tinan daruak konsekutivu.

"Timor-Leste konsege ona progresu signifikativu ida hodi hamenus pezu malária nian iha tinan hirak ikus ne'e no nasaun besik halakon total ona", refere iha relatóriu OMS nian.

Informasaun sira hatudu impaktu hosi Planu Estratéjiku Nasional hodi Halakon Malária no hosi medida sira ne'ebé adoptadu, ne'ebé inklui asesu diagnóstiku, asaun "robustu sira hosi prevensaun ho monitorizasaun" no kolaborasaun transfronteira ho metade indonéziu illa nian.

Hanesan ezemplu, iha tinan 2006, Timor-Leste rejista ona kazu rihun 223 resin, valor ne'ebé tuun ba kazu rihun 113 liutiha tinan haat, iha tinan 2011 iha de'it rihun 36 no tuun ona ba de'it rihun 26 iha tinan 2017 no iha tinan liubá laiha kazu ida.

Pedro Alonso, diretor hosi Programa Global Malária nian hosi OMS, subliña katak informasaun sira hatudu progresu maka'as iha estratéjia sira hodi halakon malária, hanesan importante kontinua foti medida sira iha, pelumenus, nasaun sanulu resin.

Malária, transmiti hosi susuk nia tata, kontinua nafatin hanesan kauza prinsipal mate nian iha planeta, ho kazu rihun 219 iha nasaun hamutuk 87 no mate rihun 400 resin iha tinan 2017.

60% hosi vítima mortal sira hanesan labarik sira ne'ebé seidauk to'o tinan lima, ho númeru boot liu hosi kazu sira akontese iha Índia, Nijéria, Repúblika Demokrátiku Kongo, Mosambike ho Uganda ne'ebé, hamutuk, reprezenta liuhosi metade hosi kazu sira hotu.

Fonte: Ajénsia Lusa

komentáriu sira