moris di'ak

Oinsá maka bele kombate ho di'ak jet lag?

SAPO TL, 30 de setembru de 2016

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Kontrola espozisaun ba naroman no nível sira melatonina nian, di'ak liu halo antes hala'o viajen, hanesan dalan di'ak liu hodi halakon jet lag, tanba influensia ritmu sirkadianu - relójiu internu ne'ebé manda ita nia dukur, hamlaha no siklu sira seluk, no provoka jet lag bainhira ita atravesa fuzu horáriu sira ne'ebé la hanesan.

Loron balun antes halo viajen, uza naroman nabilan ida hodi halo simulasaun ba oras loron nian hosi ita nia destinu. Bainhira iha fatin ne'e hanesan kalan, hemu melatonina, hormona ida ne'ebé libertadu natural hosi ita nia isin, hodi halo dukur no ita bele toba. Nune'e bele konsege "avansu" ida hasoru jet lag.

Fonte: Quero Saber

komentáriu sira