moris di'ak

Fundasaun Bill Gates investe dolar millaun 4,9 iha projetu bee ho saneamentu iha Áfrika-Súl

SAPO TL, 12 de novembru de 2019

  • Bill Gates

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Fundasaun hosi magnata norte-amerikanu Bill Gates sei investe dolar millaun 4,9 durante tinan tolu iha projetu sosial ida ba bee ho saneamentu iha Áfrika-Súl, hatete hosi fonte instituisaun nian ba Lusa.

Visi-diretor hosi Fundasaun Bill & Melinda Gates, Doulaye Kone, iha Fórum Afrikanu Investimentu nian, iha Joanesburgu, adianta ona katak projetu, iha nia faze datoluk, hakarak kria hahú hosi Áfrika-Súl oportunidade sira merkadu nian ba empreza afrikanu sira iha área no ajuda governu sira ho "solusaun inovador sira".

"Hanesan plataforma ida ne'ebé sei halibur industria lokal sira ho estranjeiru sira hodi dezenvolve ho tau iha merkadu sistema saneamentu ida ne'ebé permiti ba konsumidor hodi ekonomiza bee no iha garantia maka'as hosi seguransa iha nível hijiene nian", nia hatete.

Tuir dirijente hosi ONG norte-amerikanu, objetivu "maka lansa indústria ida" iha área ne'e hahú hosi Áfrika-Súl, liuhosi plataforma ne'ebé sei aprezenta iha loron-kinta ba merkadu.

"Governu súl-afrikanu hakarak solusaun sira ne'ebé ajuda hamenus konsumu bee nian no mós permiti asesu hosi populasaun tomak ba rekursu ne'e, no atu iha abolisaun seguru sira no tanba ne'e ideia hodi kria indústria lokal ida iha perspetiva afrikanu hodi bele kria ekonomia ida ho baze iha solusaun seguru sira ho asesivel sira", refere hosi Doulaye Kone.

Projetu hanesan halo parte hosi programa ida hosi bee ho saneamentu ne'ebé maka Fundasaun Bill & Melinda Gates dezenvolve hela ho Governu súl-afrikanu, dezde tinan 2011, iha Áfrika-Súl.

Fonte: Ajénsia Lusa

komentáriu sira