lifestyle

Semo komersial dahuluk sira entre Austrália ho Europa lahó eskala iha 2018

SAPO TL, 12 de dezembru de 2016

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Kompañia aéreu australianu Qantas fó sai iha loron-segunda ne'e katak hahú fulanMarsu 2018 sei halo semo diretu entre sidade sira Perth ho Londres, ligasaun komersial regular dahuluk lahó eskala sira entre Austrália ho Europa.

Prezidente ezekutivu empreza nian, Alan Joyce, hatete katak semo ne'e sei halo hosi Boeing 787-9 Dreamliner ida no sei dura oras 17 nia laran ba viajen kilómetru 14.498.

Semo ne'e sei hanesan ida ne'ebé kleur liu iha mundu no naruk liu ne'ebé maka aviaun Dreamliner ida halo.

Billete sira hahú fa'an iha fulan-Abril 2017.

"Qantas kria ona iha tinan 1947 "rota kanguru" no nune'e, atu ba Londres hahú hosi Austrália, tenki presiza loron haat no eskala sia", nia afirma.

"Nunka ema australianu sira iha semo diretu ba Europa no nune'e agora iha oportunidade barak tebes", nia hatutan.

Kompañia aéreu hein katak iha futuru konsege semo diretu hahú hosi Austrália ba sidade europeu sira seluk hanesan Paris ka Frankfurt, iha Alemaña.

ho Lusa

komentáriu sira