lifestyle

Refujiadu sira-nia atividade loroloron iha akampamentu gregu

SAPO TL, 21 de juñu de 2016

Refujiadu sira-nia hamnasa

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Bainhira krize refujiadu nian hahú iha Europa, fotógrafu Marcus Valance komesa servisu voluntariadu hanesan patrulladór iha tasi sira Grésia nian, ajuda migrante síriu sira to’o iha nasaun ho seguransa.

Hafoin esperiénsia ne’e, Marcus komesa la’o ba kampu refujiadu sira iha Grésia tomak, hasai foto refujiadu sira ne’ebé konsege hamnasa maski hasoru susar oioin. Sira barak hela iha tenda, han uitoan no haree sira-nia oan sira halimar ho brinkedu inventadu.

“Mundu haree beibeik ona imajen refujiadu sira-nian sein esperansa, iha kampu boot, iha ne’ebé kuran hahan no roupa”, relembra Daily Mail. Fotografia sira ne’ebé agora Marcus fó sai iha objetivu oinseluk: sira tenta hasai refujiadu sira ne’ebé hamnasa, no ignora adversidade.

“Ema barak hatais sapatu ho númeru diferente, hela iha tenda, dala barak iha tempestade no anin maka’as nia laran. No labarik sira la’o tun-sa’e, monu no hamriik fali. Tuir realidade, sira ne’e forte, refujiadu hotu-hotu forte”, esplika Marcus.

Tuir fotógrafu ne’e, refujiadu barak hahú konstroi eskola no loja iha kampu sira, tenta halo sira-nia atividade loroloron sai normál liután. “Karik ita liu hosi estrada kampu sira ne’e nian, família hotu-hotu konvida ita atu hemu xá”, hakotu fotógrafu ne’e.

SAPO TL ho SAPO Lifestyle

komentáriu sira