lifestyle

Messi nia kazamentu iha ona loron markadu

SAPO TL, 27 de janeiru de 2017

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Futebolista sei kaben iha nia loron aniversáriu.

Lionel Messi no Antonella Roccuzzo sei kaben iha tinan ne'e no site Primicias Ya fó sai ona kuriozidade balun.

Tuir fonte hanesan, serimónia relijiozu sei halo iha katedral Rosário, iha loron 24 Juñu, iha loron ne'ebé jogador halo tinan 30.

Lista hosi konvidadu sira iha ema na'in 600, inklui selebridade sira hosi mundu tomak desportu nian no entretenimentu nian. Seidauk hatene katak Cristiano Ronaldo sei halo parte hosi konvidadu sira ne'ebé prezente iha kazamentu.

Messi ho Antonella hanesan aman-inan hosi Thiago, tinan haat, no Mateo ho tinan ida.

Fonte: NM / SAPO Lifestyle

komentáriu sira