lifestyle

Loro-monu sira ne'ebé furak liu iha planeta

SAPO TL, 13 de jullu de 2016

  • Angkor Wat, Camboja (Fonte: Green Savers)

  • Atacama, Chile (Fonte: Green Savers)

  • Cidade do Cabo, África do Sul (Fonte: Green Savers)

  • Islândia (Fonte: Green Savers)

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Loro-monu sira ka "sunsets" iha lian ingles - agora daudaun sai hanesan moda no indústria restaurasaun nian uza maka'as hodi promove festa sira no dada ema sira ba iha sira nia estabelesimentu.

Hanesan mós ho lorosa'e, loro-monu akontese loron-loron, maibé dalabarak ita kuaza la preokupa ho nia tanba ita envolve liu iha ita nia situasaun sira loron-loron nian: iha serbisu, iha uma ka iha entre fatin rua ne'e.

MailOnline halo ona viajen ba fatin simbóliku hamutuk 15 iha Planeta hodi hasai fotografia ba loro-monu sira no nia rezultadu maka galeria ne'ebé bele haree tuirmai ne'e. Balun iha jogu naroman sira ne'ebé furak tebes no husik vizitante sira hotu admiradu tebes.

Hosi dezertu Xile nian to'o glasiar sira iha Islándia, mai haree fatin sira ne'ebé nia loro-monu hanesan fantástiku tebes iha planeta

Fonte: Green Savers

komentáriu sira