lifestyle

Kylie Verzosa maka sai nu'udar Miss International 2016

SAPO TL, 08 de novembru de 2016

  • Foto@ Yuya Shino / EPA

  • Foto@ Yuya Shino / EPA

  • Foto@ Yuya Shino / EPA

  • Foto@ Yuya Shino / EPA

  • Foto@ Yuya Shino / EPA

  • Foto@ Yuya Shino / EPA

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Joven ho tinan 24 maka hanesan vensedora hosi konkursu beleza Miss International 2016 ne'ebé hala'o iha Japaun. Hanesan feto filipina daneen, iha istória konkursu nian, ne'ebé maka manán.

"Bainhira hetan koroa Miss International 2016, ha'u sei dedika ha'u nia moris ba entendimentu kultural tanba ha'u fiar katak iha dezenvolvimentu hosi sensibilidade ba kultura sira seluk maka ita habelar ita nia horizonte sira, ita tolera diferensa no ita apresia diversidade", ho liafuan sira ne'e mós, ne'ebé nia hato'o durante kompetisaun, maka Kylie Verzosa sai nu'udar Miss International 2016.

Hanesan refere hosi site ABS-CBN, konkursu beleza nian, ne'ebé hala'o ona iha Tokyo Dome City Hall, hetan partisipasaun hosi kandidata na'in 15 hosi mundu tomak ne'ebé konkore ba títulu ne'e hamutuk ho Verzosa. Hafoin hetan tiha koroa, joven filipina ne'e la konsege subar nia ksolok durante diskursu agradesimentu nian.

"Obrigada ba ha'u nia família, ba Filipina, ba ema tomak ne'ebé apoia ha'u. Ha'u la liuhosi dalan ne'e mesak, maibé ha'u hetan ajuda importante hosi ema sira ne'ebé hadomi ha'u. Ha'u agradese ba sira ho ha'u nia fuan tomak. Momentu ne'e halo parte hosi ha'u nia mehi sira. Obrigada barak, Japaun", refere hosi joven ne'e.

Miss International hanesan konkursu beleza ida ne'ebé hala'o hahú hosi tinan 1960. Iha tinan 56 istória nian, Kylie Verzosa hanesan kandidata daneen ho orijen filipinu ne'ebé maka manán títulu Miss International.

Fonte: SAPO Lifestyle

komentáriu sira