lifestyle

Karnaval Rio de Janeiro dada turista millaun 1,5 no osan euro millaun 875

SAPO TL, 09 de fevereiru de 2018

fahe
Email
×

Favór ida verifika kampu sira ne'ebé asinaladu

Artigu ne'e fahe ho susesu ho .

Ema millaun resin maka maskaradu iha estrada sira, hemu serveja litru millaun resin, desfile naruk iha sambódromu ne'ebé sei halibur ema liu rihun 72 hanesan númeru boot balun hosi Karnaval Rio de Janeiro nian.

Iha tinan 2018, prefeitura hosi sidade brazileiru ne'e hein atu hetan turista millaun 1,5 hosi nasaun no hosi mundu, liu ema rihun 400 duké iha tinan liubá.

Viajen turista sira nian sei hatama osan real biliaun 3,5 iha ekonomia (besik euro millaun 875). Bénsaun ida ba sidade ida ne'ebé hasoru hela krizi finanseiru oioin.

Iha Karnaval, taxa hosi okupasaun ba hotél sira hosi Rio de Janeiro maka iha 86%, númeru aas liu duké 71% ne'ebé rejista iha tinan liubá, haktuir hosi informasaun hosi Asosiasaun Brazileiru hosi Indústria Hoteleiru nian (ABIH).

Hodi halo desfile iha Sambódromu, ema sira ne'ebé la'ós membru hosi eskola ida samba nian tenki sosa nia ropa sira, selu folin ne'ebé iha entre real 800 to'o real 1.600 (entre euro 200 no 400).

Ba sira ne'ebé maka akompaña Karnaval iha estrada, prefeitura Rio de Janeiro nian anunsia instalasaun ba hariis-fatin públiku hamutuk 32.560 durante festa.

Iha bloku sira ne'ebé ema hein liu, hanesan Bola Preta, ne'ebé sei hatama ema millaun 1,5 iha sentru sidade nian iha loron-sábadu, proporsaun maka hariis-fatin ida ba ema na'in 2.600. Númeru ne'ebé la sufisiente, liuliu bainhira konsidera ho kuantidade ba litru serveja ne'ebé ema hemu.

Sira ne'ebé maka uza estrada sira ka fatin sira seluk hanesan hariis-fatin bele hetan multa real 563 (euro 130).

Aleinde festa, iha Rio de Janeiro no iha estadu sira seluk, Governu brazileiru halo kampaña hodi prevene moras sira ne'ebé maka transmiti tuir dalan seksual.

Durante loron lima festa nian, iha nasaun toma sei iha distribuisaun gratuitu ba prezervativu hamutuk millaun 106.

Ne'e signifika fornese pelumenus prezervativu ida ba metade populasaun brazileiru, la mensional distribuisaun hosi prezervativu hamutuk rihun 200 ba feto no saku gel lubrifikante hamutuk millaun 3,8.

ho Lusa

komentáriu sira